GDCC เปิดอบรมหลักสูตร Docker and Kubernetes ให้กับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ

โครงการคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร Docker and Kubernetes แก่บุคลากรภาครัฐ ณ ห้องแซฟไฟร์ 111 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา

งานเปิดตัวโครงการ “GDCC CLOUD DAY BY MDES”​

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ให้เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินงานในการจัดหาคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service : GDCC) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเข้าถึงทรัพยากรคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ทันต่อความต้องการในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล (Government Transformation) และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ได้ทราบถึง ความเป็นไป ประโยชน์ และผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ GDCC จึงได้จัดงานเปิดตัวโครงการ GDCC Cloud Day By MDES ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

Artificial Intelligence (AI)

คลิปวิดีโอสื่อการสอนหลักสูตร AI: Facial Recognition จัดทำเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ Facial Recognition และเข้าใจว่าเทคโนโลยีนี้สามารถถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร