งานเปิดตัวโครงการ “GDCC CLOUD DAY BY MDES”​

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ให้เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินงานในการจัดหาคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service : GDCC) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเข้าถึงทรัพยากรคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ทันต่อความต้องการในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล (Government Transformation) และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ได้ทราบถึง ความเป็นไป ประโยชน์ และผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ GDCC จึงได้จัดงานเปิดตัวโครงการ GDCC Cloud Day By MDES ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒