การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

แสดงผลทั้งหมด 194 

ความรู้เบื้องต้นด้าน Big Data

ปัญหา Big Data Analytic ในประเทศไทยและแนวทางในการพัฒนาบุคลากร

Data Life cycle

เครื่องมือด้าน Big Data และ Data Analytic

ตัวอย่างการเตรียมข้อมูล (Data Integration and Preparation)

ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis and Visualize)