การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

ความรู้เบื้องต้นด้าน Big Data

ปัญหา Big Data Analytic ในประเทศไทยและแนวทางในการพัฒนาบุคลากร

Data Life cycle

เครื่องมือด้าน Big Data และ Data Analytic

ตัวอย่างการเตรียมข้อมูล (Data Integration and Preparation)

ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis and Visualize)