Training

หลักสูตร

GOCC ESSENTIAL

GOCC Essential รุ่น 7

หลักสูตรอบรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GOCC Essential) รุ่นที่ 7 จ. เชียงใหม่

GOCC Essential รุ่น 8

หลักสูตรอบรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GOCC Essential) รุ่นที่ 8 จ.สงขลา

GOCC Essential รุ่น 9

หลักสูตรอบรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GOCC Essential) รุ่นที่ 9 กรุงเทพมหานคร

GOCC Essential รุ่น 10

หลักสูตรอบรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GOCC Essential) รุ่นที่ 10 จ.ขอนแก่น

การเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GOCC ESSENTIAL)


กลุ่มเป้าหมาย : GDCC Users, IT administrators, บุคคลทั่วไป
วันที่อบรม : 9-11, 16-18 พฤศจิกายน 2563 และ 1-3, 15-17 ธันวาคม 2563
ระยะเวลาอบรม : 3 วัน (18 ชั่วโมง)
รูปแบบการอบรม : Classroom Training
ข้อกำหนดเบื้องต้น : ไม่มี
Certification : GOCC Essential Certification

Self Service Portal VMWare


กลุ่มเป้าหมาย : System administrators, System Engineer
วันที่อบรม : 12-14 มกราคม 2564
ระยะเวลาอบรม : 3 วัน (18 ชั่วโมง)
รูปแบบการอบรม : Classroom Training + Hands-on labs
ข้อกำหนดเบื้องต้น : ไม่มี
Certification : GOCC Essential Certification

Self Service Portal OpenStack


กลุ่มเป้าหมาย : System administrators, System Engineer
วันที่อบรม : 19-21 มกราคม 2564
ระยะเวลาอบรม : 3 วัน (18 ชั่วโมง)
รูปแบบการอบรม : Classroom Training + Hands-on labs
ข้อกำหนดเบื้องต้น : ไม่มี
Certification : GOCC Essential Certification

GOCC ADVANCED

VMware (Virtualization Technology)


กลุ่มเป้าหมาย : System administrators, System Engineer
วันที่อบรม : 9-11 กุมภาพันธ์ 2564
ระยะเวลาอบรม : 3 วัน (18 ชั่วโมง)
รูปแบบการอบรม : Classroom Training + Hands-on labs
ข้อกำหนดเบื้องต้น : ผ่านการเข้าร่วมอบรม GOCC Essential
Certification : GOCC Advanced Certification

OpenStack (OpenSource Technology)


กลุ่มเป้าหมาย : System administrators, System Engineer
วันที่อบรม : 16-19 กุมภาพันธ์ 2564
ระยะเวลาอบรม : 4 วัน (24 ชั่วโมง)
รูปแบบการอบรม : Classroom Training + Hands-on labs
ข้อกำหนดเบื้องต้น : ผ่านการเข้าร่วมอบรม GOCC Essential
Certification : GOCC Advanced Certification

Windows Server 2019 Administration


กลุ่มเป้าหมาย : System administrators, System Engineer
วันที่อบรม : 23-25 กุมภาพันธ์ 2564
ระยะเวลาอบรม : 3 วัน (18 ชั่วโมง)
รูปแบบการอบรม : Classroom Training + Hands-on labs
ข้อกำหนดเบื้องต้น : ผ่านการเข้าร่วมอบรม GOCC Essential
Certification : GOCC Advanced Certification

Linux System & Network Administration


กลุ่มเป้าหมาย : System administrators, System Engineer
วันที่อบรม : 2-4 มีนาคม 2564
ระยะเวลาอบรม : 3 วัน (18 ชั่วโมง)
รูปแบบการอบรม : Classroom Training + Hands-on labs
ข้อกำหนดเบื้องต้น : ผ่านการเข้าร่วมอบรม GOCC Essential
Certification : GOCC Advanced Certification

Docker


กลุ่มเป้าหมาย : Programmer, System administrators, System Engineer
วันที่อบรม : 2-4 มีนาคม 2564
ระยะเวลาอบรม : 3 วัน (18 ชั่วโมง)
รูปแบบการอบรม : Classroom Training + Hands-on labs
ข้อกำหนดเบื้องต้น : ผ่านการเข้าร่วมอบรม GOCC Essential
Certification : GOCC Advanced Certification

GOCC EXPERT

Data Visualization with Tableau


กลุ่มเป้าหมาย : GDCC Users, IT administrators, บุคคลทั่วไป
วันที่อบรม : 23-25 กุมภาพันธ์ 2564
ระยะเวลาอบรม : 3 วัน (18 ชั่วโมง)
รูปแบบการอบรม : Classroom Training + Hands-on labs
ข้อกำหนดเบื้องต้น : ไม่มี
Certification : GOCC Expert Certification

Data Visualization with Power Bi


กลุ่มเป้าหมาย : GDCC Users, IT administrators, บุคคลทั่วไป
วันที่อบรม : 2-4 กุมภาพันธ์ 2564
ระยะเวลาอบรม : 3 วัน (18 ชั่วโมง)
รูปแบบการอบรม : Classroom Training + Hands-on labs
ข้อกำหนดเบื้องต้น : ไม่มี
Certification : GOCC Expert Certification

Artificial Intelligence (AI)


กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการนําเทคโนโลยี AI ไปประยุกต์ใช้ (ควรมีความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมในระดับเริ่มต้น หากไม่มีสามารถเรียนรู้ได้ในการอบรม)
วันที่อบรม : 9-11 กุมภาพันธ์ 2564
ระยะเวลาอบรม : 3 วัน (18 ชั่วโมง)
รูปแบบการอบรม : Classroom Training + Hands-on labs
ข้อกำหนดเบื้องต้น : GOCC Essential Certification
Certification : GOCC Advanced Certification

การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)


กลุ่มเป้าหมาย : System administrators, System Engineer บุคคลทั่วไปที่สนใจจะพัฒนา Big Data และต้องการเป็น Big Data IT Professional
วันที่อบรม : 15-19 กุมภาพันธ์ 2564
ระยะเวลาอบรม : 5 วัน (30 ชั่วโมง)
รูปแบบการอบรม : Classroom Training + Hands-on labs
ข้อกำหนดเบื้องต้น : ไม่มี
Certification : GOCC Expert Certification

การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Catalog)


กลุ่มเป้าหมาย : System administrators, System Engineer บุคคลทั่วไปที่สนใจจะพัฒนา Big Data และต้องการเป็น Big Data IT Professional
วันที่อบรม : 26-28 มกราคม 2564 และ 2-4 กุมภาพันธ์ 2564
ระยะเวลาอบรม : 3 วัน (18 ชั่วโมง)
รูปแบบการอบรม : Classroom Training + Hands-on labs
ข้อกำหนดเบื้องต้น : ไม่มี
Certification : GOCC Expert Certification