GDCC Cloud Services

Government Data Center and Cloud service
ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ หรือ Government Data Center and Cloud service (GDCC)
นอกจากจะให้บริการ Virtual Machine สําหรับหน่วยงานภาครัฐ ทาง GDCC ยังมีบริการเสริมอีกมากมาย เช่น AI,
IoT
รวมถึง Open Data ให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปต่อยอด ประยุกต์ใช้งาน เพื่อพัฒนางานในการให้บริการกับประชาชนต่อไป

 

Cloud Policy
GDCC บริหารจัดการที่มุ่งไปที่ประสิทธิผล และประสิทธิภาพเป็นสำคัญ จึงต้องมีการคัดเลือกคำร้องขอใช้บริการ GDCC
การคัดเลือกจะเป็นการกำหนดลำดับการให้บริการ และใช้เกณฑ์การคัดเลือกที่เหมาะสม ตามประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยงานที่ขอใช้บริการ GDCC

หน่วยงานต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับการขอใช้บริการตามเกณฑ์การคัดเลือกคำร้อง ตามแบบประเมินเพื่อจัดสรรทรัพยากรในการขอใช้บริการคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) พร้อมกับคำขอใช้บริการเสมอ

หากคุณมีคำถาม
สามารถติดต่อเรา พูดคุยกับทีมงานของเราได้เลย

GDCC Marketplace

Cloud Management
เป็นการบริการ Performance Monitoring และ Security Center ที่เป็นตัวช่วยในการดูแล VM ของหน่วยงานในเรื่องของความปลอดภัย และการ Monitoring
Go to section
Public Cloud
เป็นการบริการพื้นฐานของ GDCC ในการให้บริการ Virtual Server เช่น VM ให้แก่หน่วยงาน
Go to section
Security Center
เป็นการบริการ Security Servicesได้แก่ Firewall, DDoS Protection และ Anti-Virus สำหรับหน่วยงานเพื่อใช้ป้องกันภัยคุกคามต่างๆ
และเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบของหน่วยงาน
Go to section
Database Services
บริการฐานข้อมูลเปิด RDBMS และ NoSQL ให้หน่วยงานบน GDCC และให้บริการ License ของ MSSQL Database โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
Go to section
Technology Center
เป็นการบริการ AI, OCR และ IoT ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก Virtual Resources
โดยเป็นบริการที่เน้นให้หน่วยงานสามารถนำไปต่อยอด ประยุกต์ใช้งานเพื่อสรรสร้างโครงการใหม่ๆ ได้
Go to section
Big Data Services
เป็นการบริการ Data Catalog Platform, Data Analytic Platform (Data Analytic Tools) และ Big Data Platform เพื่อให้บริการเกี่ยวกับ Big Data ที่ครบวงจร ตั้งแต่ Big Data Platform จนถึง เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล
Go to section
Office & Collaboration Tools
เป็นการบริการ GDCC Drive ยุคปัจจุบันมีการเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็คทรอนิคส์ที่มากขึ้น จึงให้บริการเครื่องมือในการจัดทำและจัดการ
รวมถึงห้องเก็บเอกสารอิเล็คทรอนิคส์ เพื่อเป็นตัวช่วยในการทำงานต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ
Go to section
Previous
Next

Cloud Management

Performance Service

บริการตัวช่วยในการดูแล VM ของหน่วยงานในเรื่องของความปลอดภัย และการ Monitoring

Logging

GDCC มีการเก็บ Log ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 90 วัน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย ประวัติข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่ผ่านเข้า-ออกจาก VM โดยมีบริการเรียกข้อมูล Log ให้หน่วยงานที่ใช้งานอยู่บน GDCC

Domain Name Server (DNS)

บริการ DNS สำหรับใช้เรียกใช้งานในการเชื่อมต่อทั้งภายในระบบคลาวด์ และเชื่อมต่อสู่ภายนอก ด้วย Domain Name โดยรองรับทั้ง IPv4 และ IPv6 มี Name Server ให้บริการทั้งหมด 8 Name Server

Public Cloud

Virtual Machine (VM)

บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine หรือ VM) โดยระบบคลาวด์กลางภาครัฐมีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพสูง ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001, ISO 20000 และ CSA STAR รองรับการเชื่อมต่อเครือข่าย Public, Private และ GIN โดยมีทีมงานให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

Load Balancer

บริการระบบกระจายโหลด (Load Balancer) ให้กับหน่วยงานที่ใช้งานอยู่บนระบบ GDCC

Backup

บริการสำรองข้อมูลให้กับหน่วยงานที่ใช้งานอยู่บนระบบ GDCC โดยมีการสำรองข้อมูลอัตโนมัติเป็นรายวัน เก็บไว้ทั้งหมด 7 วันย้อนหลัง และข้อมูลถูกเก็บไว้ทั้ง 2 ศูนย์ข้อมูลของ GDCC ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่สำรองไว้จะพร้อมใช้เมื่อมีการขอใช้งาน

Container

บริการ Docker Host บน GDCC จะเป็นการสร้าง VM ขึ้นพร้อมกับการติดตั้ง Docker engine ผ่านทาง Self-service portal ซึ่ง Docker Host ที่ถูกสร้างขึ้นนี้จะใช้ทรัพยากร CPU, memory, Storage ในส่วนที่ถูกกำหนดไว้ให้กับแต่ละหน่วยงานก่อนหน้านี้บน GDCC Cloud

Security Center

Anti-Virus

บริการป้องกันไวรัสและมัลแวร์ (Anti-Virus) ให้กับหน่วยงาน ซึ่งมีการอัพเดตฐานข้อมูล Virus/Malware อย่างสม่ำเสมอ โดยติดตั้ง Agent บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (VM) และผู้ใช้บริการ สามารถเลือกเปิด/ปิดโหมดป้องกันไวรัสและมัลแวร์ (Anti-Virus) ได้ หากผู้ใช้งานมีการ download ไฟล์ที่มี Virus/Malware ระบบจะทำการบล็อกให้ทันที

DDoS Protection

บริการระบบป้องกันการโจมตีประเภท DDoS (DDoS Protection) ให้กับหน่วยงานที่ใช้งานบนระบบ GDCC เพื่อป้องกันจากการถูกโจมตีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น DNS Water Torture, Burst Attack, Zeros Day, Botnet หรือ Flood Attacks โดยเมื่อระบบตรวจพบว่ามีการโจมตีที่เครื่อง VM ใด จะทำการ terminated การโจมตีทิ้ง ทำให้เครื่อง VM ภายใต้ GDCC ปลอดภัย และสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง

Firewall Protection

บริการระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Firewall) และ Web Application Firewall (WAF) ให้กับหน่วยงานที่ใช้งานอยู่บนระบบ GDCC สามารถกำหนด customized rule Firewall ได้ทั้ง Deny/Accept และมี WAF (Web Application Firewall) เพื่อป้องกันการโจมตีหรือการ Hack เว็บไซต์ หรือ Web Application ของหน่วยงานได้ (ในบางระบบอาจพบคำว่า Security Group ในการใช้งาน Firewall)

Database Services

Database

บริการ Database as a Services โดยที่หน่วยงานไม่ต้องทาการ implement database เอง มีให้บริการคือ SQL Server, MySQL, MariaDB และ PostgreSQL

Technology Center

AI Platform

ให้บริการ AI Model เป็น Face Verification API ต่อยอดมาจากการตรวจจับใบหน้า สามารถตรวจสอบภาพใบหน้าคน 2 ภาพ เป็นคนเดียวกันหรือไม่ นำไปใช้ในการจำแนกใบหน้าได้ เช่น ระบบเช็คชื่อเข้าอบรม, ระบบ e-KYC โดยให้บริการเป็น AI API เรียกใช้งานผ่าน API Endpoint หลังจากได้รับ API Key เมื่อสมัครใช้บริการเรียบร้อยแล้ว

Optical Character Recognition (OCR)

Optical Character Recognition (OCR) ระบบสกัดข้อมูลจากรูปภาพ หรือ OCR คือบริการออนไลน์สำหรับใช้แปลงข้อมูลเอกสารที่อยู่ในลักษณะรูปภาพ เป็นตัวอักษร เช่น ภาพแสกน(JPG) ข้อมูลไฟล์เอกสาร(PDF) แล้วสกัดข้อมูลต่าง ๆ จากเอกสารรูปภาพได้ เช่น วันที่เอกสาร เรียน(ชื่อหน่วยงาน) เรื่องของเอกสาร จาก(ชื่อหน่วยงาน) ชั้นความลับ เป็นต้น สามารถนำไปใช้ในการแปลงเอกสารดิจิทัลของภาครัฐที่มีความถูกต้องแม่นยำ ลดขั้นตอนและกระบวนการทำงานด้านเอกสาร ลดต้นทุน และจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบและมีความปลอดภัย

Internet of Things (IoT) Platform

บริการ IoT platform สำหรับจัดการ จัดเก็บ ประมวลผล และแสดงผลข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้พร้อมกันหลายอุปกรณ์ รวมถึงสามารถตรวจสอบ และติดตามสถานะของอุปกรณ์ของหน่วยงานได้ รองรับการเชื่อมต่อ และส่งข้อมูลของ อุปกรณ์ผ่าน MQTT CoAP และ HTTP อีกทั้งยังสามารถ integrate service ของ public cloud เช่น AWS IoT, Azure IoT และอื่นๆเข้ามาใช้งานร่วมกันได้

Big Data Services

Big Data Platform

แพลตฟอร์มระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ พร้อมเครื่องมือในการจัดการข้อมูลที่หลากหลาย รองรับการนำเข้าข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูล (Data Source) สามารถบริหารจัดการสิทธิการเข้าถึงข้อมูล สืบค้นข้อมูล และแสดงผลข้อมูลในแพลตฟอร์มได้ รวมถึงรองรับการเก็บข้อมูลแบบ Tabular ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูล ประมวล และแสดงผลด้วย SQL Query ได้

Data Analytic Platform

บริการที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนและช่วยในการตัดสินใจด้วยข้อมูล (Data Driven Decision Making) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Data Catalog Platform

บริการระบบ บัญชีข้อมูล (Data Catalog) ผู้ใช้งานจะได้รับระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) สามารถนำไปใช้สำหรับจัดเก็บ แสดงรายการคำอธิบายชุดข้อมูล (Meta Data) และจำแนก จัดกลุ่มประเภทข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของหน่วยงาน เพื่อความสะดวกในการสืบค้น และร้องขอข้อมูล

Office & Collaboration Tools

GDCC Space

บริการในลักษณะ Intelligent Work Collaboration System ที่รองรับการทำงานร่วมกันภายในองค์กรผ่านเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Chat System, Drive (Cloud Storage) สำหรับจัดเก็บข้อมูลขององค์กรที่สามารถค้นหาได้ง่าย และเครื่องมืออื่น ๆ อีกมากมาย รวมถึงมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ใช้ในองค์กร

Training and Certification

พัฒนาบุคคลากรภาครัฐ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ตามหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ให้มีทักษะด้าน Cloud Computing

Training and Certification (บริการฝึกอบรม)

โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) เน้นให้ความสำคัญโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐจะเน้นให้ความสำคัญในเรื่องการฝึกอบรม ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สามารถเข้าใจถึงกระบวนการการทำงานในการใช้งานของระบบที่ให้บริการรวมถึงสามารถใช้งานระบบคลาวด์ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  โดยโครงการมีเป้าหมายที่จะพัฒนาบุคคลากรภาครัฐ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ตามหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ให้มีทักษะด้าน Cloud Computing โดยได้กำหนดหลักสูตร ไว้ในโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) มี 3 ระดับ คือ Essential, Advanced, Expert