GDCC Cloud Services

Government Data Center and Cloud service
ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ หรือ Government Data Center and Cloud service (GDCC) นอกจากจะให้บริการ Virtual Machine สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ทาง GDCC ยังมีบริการเสริมอีกมากมาย เช่น AI, IoT รวมถึง Open Data ให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปต่อยอด ประยุกต์ใช้งาน เพื่อพัฒนางานในการให้บริการกับประชาชนต่อไป
Cloud Policy
GDCC บริหารจัดการที่มุ่งไปที่ประสิทธิผล และประสิทธิภาพเป็นสำคัญ จึงต้องมีการคัดเลือกคำร้องขอใช้บริการ GDCC การคัดเลือกจะเป็นการกำหนดลำดับการให้บริการ และใช้เกณฑ์การคัดเลือกที่เหมาะสม ตามประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยงานที่ขอใช้บริการ GDCC

หน่วยงานต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับการขอใช้บริการตามเกณฑ์การคัดเลือกคำร้อง ตามแบบประเมินเพื่อจัดสรรทรัพยากรในการขอใช้บริการคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) พร้อมกับคำขอใช้บริการเสมอ

หากคุณมีคำถาม
สามารถติดต่อเรา พูดคุยกับทีมงานของเราได้เลย

GDCC Marketplace

Cloud Management
เป็นการบริการ Performance Monitoring และ Security Center ที่เป็นตัวช่วยในการดูแล VM ของหน่วยงานในเรื่องของความปลอดภัย และการ Monitoring
Go to section
Public Cloud
เป็นการบริการพื้นฐานของ GDCC ในการให้บริการ Virtual Server เช่น VM ให้แก่หน่วยงาน
Go to section
Security Center
เป็นการบริการ Security Servicesได้แก่ Firewall, DDoS Protection และ Anti-Virus สำหรับหน่วยงานเพื่อใช้ป้องกันภัยคุกคามต่างๆ
และเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบของหน่วยงาน
Go to section
Database Services
บริการฐานข้อมูลเปิด RDBMS และ NoSQL ให้หน่วยงานบน GDCC และให้บริการ License ของ MSSQL Database โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
Go to section
Technology Center
เป็นการบริการ AI, OCR และ IoT ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก Virtual Resources
โดยเป็นบริการที่เน้นให้หน่วยงานสามารถนำไปต่อยอด ประยุกต์ใช้งานเพื่อสรรสร้างโครงการใหม่ๆ ได้
Go to section
Big Data Services
เป็นการบริการ Data Catalog Platform, Data Analytic Platform (Data Analytic Tools) และ Big Data Platform เพื่อให้บริการเกี่ยวกับ Big Data ที่ครบวงจร ตั้งแต่ Big Data Platform จนถึง เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล
Go to section
Office & Collaboration Tools
เป็นการบริการ GDCC Drive ยุคปัจจุบันมีการเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็คทรอนิคส์ที่มากขึ้น จึงให้บริการเครื่องมือในการจัดทำและจัดการ
รวมถึงห้องเก็บเอกสารอิเล็คทรอนิคส์ เพื่อเป็นตัวช่วยในการทำงานต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ
Go to section
Previous
Next

Cloud Management

Performance Service

บริการตัวช่วยในการดูแล VM ของหน่วยงานในเรื่องของความปลอดภัย และการ Monitoring

Logging

GDCC มีการเก็บ Log ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 90 วัน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย ประวัติข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่ผ่านเข้า-ออกจาก VM โดยมีบริการเรียกข้อมูล Log ให้หน่วยงานที่ใช้งานอยู่บน GDCC

Domain Name Server (DNS)

บริการ DNS สำหรับใช้เรียกใช้งานในการเชื่อมต่อทั้งภายในระบบคลาวด์ และเชื่อมต่อสู่ภายนอก ด้วย Domain Name โดยรองรับทั้ง IPv4 และ IPv6 มี Name Server ให้บริการทั้งหมด 8 Name Server

Public Cloud

Virtual Machine (VM)

บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine หรือ VM) โดยระบบคลาวด์กลางภาครัฐมีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพสูง ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001, ISO 20000 และ CSA STAR รองรับการเชื่อมต่อเครือข่าย Public, Private และ GIN โดยมีทีมงานให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

Load Balancer

บริการระบบกระจายโหลด (Load Balancer) ให้กับหน่วยงานที่ใช้งานอยู่บนระบบ GDCC

Backup

บริการสำรองข้อมูลให้กับหน่วยงานที่ใช้งานอยู่บนระบบ GDCC โดยมีการสำรองข้อมูลอัตโนมัติเป็นรายวัน เก็บไว้ทั้งหมด 7 วันย้อนหลัง และข้อมูลถูกเก็บไว้ทั้ง 2 ศูนย์ข้อมูลของ GDCC ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่สำรองไว้จะพร้อมใช้เมื่อมีการขอใช้งาน

Container

บริการ Docker Host บน GDCC จะเป็นการสร้าง VM ขึ้นพร้อมกับการติดตั้ง Docker engine ผ่านทาง Self-service portal ซึ่ง Docker Host ที่ถูกสร้างขึ้นนี้จะใช้ทรัพยากร CPU, memory, Storage ในส่วนที่ถูกกำหนดไว้ให้กับแต่ละหน่วยงานก่อนหน้านี้บน GDCC Cloud

Security Center

Anti-Virus

บริการป้องกันไวรัสและมัลแวร์ (Anti-Virus) ให้กับหน่วยงาน ซึ่งมีการอัพเดตฐานข้อมูล Virus/Malware อย่างสม่ำเสมอ โดยติดตั้ง Agent บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (VM) และผู้ใช้บริการ สามารถเลือกเปิด/ปิดโหมดป้องกันไวรัสและมัลแวร์ (Anti-Virus) ได้ หากผู้ใช้งานมีการ download ไฟล์ที่มี Virus/Malware ระบบจะทำการบล็อกให้ทันที

DDoS Protection

บริการระบบป้องกันการโจมตีประเภท DDoS (DDoS Protection) ให้กับหน่วยงานที่ใช้งานบนระบบ GDCC เพื่อป้องกันจากการถูกโจมตีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น DNS Water Torture, Burst Attack, Zeros Day, Botnet หรือ Flood Attacks โดยเมื่อระบบตรวจพบว่ามีการโจมตีที่เครื่อง VM ใด จะทำการ terminated การโจมตีทิ้ง ทำให้เครื่อง VM ภายใต้ GDCC ปลอดภัย และสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง

Firewall Protection

บริการระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Firewall) และ Web Application Firewall (WAF) ให้กับหน่วยงานที่ใช้งานอยู่บนระบบ GDCC สามารถกำหนด customized rule Firewall ได้ทั้ง Deny/Accept และมี WAF (Web Application Firewall) เพื่อป้องกันการโจมตีหรือการ Hack เว็บไซต์ หรือ Web Application ของหน่วยงานได้ (ในบางระบบอาจพบคำว่า Security Group ในการใช้งาน Firewall)

Database Services

Database

บริการฐานข้อมูลเปิด RDBMS แบบสร้างอัตโนมัติ รองรับ Database Engine รูปแบบ SQL และ NoSQL ให้หน่วยงานบน GDCC และให้บริการ License ของ MSSQL Database โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมี Database ให้บริการดังนี้ Elasticsearch, Hadoop, MongoDB, MSSQL, MySQL, PostgreSQL, Redis และ Licenses MSSQL

Technology Center

AI Platform

ให้บริการ AI Model เป็น Face Verification API ต่อยอดมาจากการตรวจจับใบหน้า สามารถตรวจสอบภาพใบหน้าคน 2 ภาพ เป็นคนเดียวกันหรือไม่ โดยใช้ Face Embedding คือการแปลงรูปภาพหน้าคนให้กลายเป็น vector เพื่อเป็นตัวแทนของภาพหน้านั้น ๆ โดยผู้ใช้บริการเรียกใช้งาน API ผ่าน API Endpoint ของทาง GDCC แต่ละผู้ใช้บริการจะได้รับ API Key ที่แตกต่างกัน สำหรับเป็น Authentication และ API Endpoint สำหรับการเรียกใช้งาน Face Verification API ซึ่งสามารถเรียกใช้งานได้ตามจำนวน Quota จากทาง GDCC

Optical Character Recognition (OCR)

Optical Character Recognition (OCR) ระบบสกัดข้อมูลจากรูปภาพ หรือ OCR คือบริการออนไลน์สำหรับใช้แปลงข้อมูลเอกสารที่อยู่ในลักษณะรูปภาพ เป็นตัวอักษร เช่น ภาพแสกน(JPG) ข้อมูลไฟล์เอกสาร(PDF) แล้วสกัดข้อมูลต่าง ๆ จากเอกสารรูปภาพได้ เช่น วันที่เอกสาร เรียน(ชื่อหน่วยงาน) เรื่องของเอกสาร จาก(ชื่อหน่วยงาน) ชั้นความลับ เป็นต้น สามารถนำไปใช้ในการแปลงเอกสารดิจิทัลของภาครัฐที่มีความถูกต้องแม่นยำ ลดขั้นตอนและกระบวนการทำงานด้านเอกสาร ลดต้นทุน และจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบและมีความปลอดภัย

Internet of Things (IoT) Platform

บริการ IoT platform สำหรับจัดการ จัดเก็บ ประมวลผล และแสดงผลข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้พร้อมกันหลายอุปกรณ์ รวมถึงสามารถตรวจสอบ และติดตามสถานะของอุปกรณ์ของหน่วยงานได้ รองรับการเชื่อมต่อ และส่งข้อมูลของ อุปกรณ์ผ่าน MQTT CoAP และ HTTP อีกทั้งยังสามารถ integrate service ของ public cloud เช่น AWS IoT, Azure IoT และอื่นๆเข้ามาใช้งานร่วมกันได้

Big Data Services

Big Data Platform

บริการระบบจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ที่จะช่วยให้องค์กรจัดการกับข้อมูลได้ ดังนี้ หาข้อมูลเชิงลึกเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล (Data-Driven Decision Making) สำหรับการจัดการ การประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data Platform รองรับการปรับขนาด (Scalability) ทำให้สามารถขยายทรัพยากรได้ง่ายตอบสนองต่อการใช้งาน สนับสนุนการรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และการประมวลผลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการประมวลผลข้อมูลแบบขนาน (Parallel Processing) ด้วยการใช้ Apache Spark อีกทั้งยังรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลได้โดยใช้เครื่องมือต่างๆ บนแพล็ตฟอร์ม (Built-in Analytic) สามารถแสดงผลข้อมูลด้วยภาษา SQL หรือรองรับการสร้างการแสดงผลแบบกราฟ กราฟ ทำให้วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Data Analytic Platform

บริการที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์และช่วยในการตัดสินใจด้วยข้อมูล (Data Driven Decision Making) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากแหล่งข้อมูล (Data Source) และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เช่น Database, Big Data Platform หรือ เป็นข้อมูลบน Cloud เพียงแค่ Drag and Drop ก็เริ่มวิเคราะห์ข้อมูลมาเป็นรายงานในลักษณะของ Visualization หรือ Dashboard ได้อย่างสะดวก สามารถตั้งเวลาหรือสร้าง Job Schedule เพื่อ Refresh Data ได้อัตโนมัติ สามารถแสดงผลบนเว็บสาธารณะ (Publish Dashboard) หรือผ่าน Mobile Application ได้ ทำการเพิ่มความสามารถหรือ Plugin ด้วย Extension ได้หลากหลาย เช่น การ Export Excel File หรือนำมาใช้งานร่วมกับภาษาในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Python, R หรือ MATLAB เพื่อเพิ่มการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับที่ซับซ้อนขึ้นได้อย่างประสิทธิภาพ

Data Catalog Platform

บริการระบบ บัญชีข้อมูล (Data Catalog) ผู้ใช้งานจะได้รับระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) สามารถนำไปใช้สำหรับจัดเก็บ แสดงรายการคำอธิบายชุดข้อมูล (Meta Data) และจำแนก จัดกลุ่มประเภทข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของหน่วยงาน เพื่อความสะดวกในการสืบค้น และร้องขอข้อมูล

Office & Collaboration Tools

GDCC Space

บริการในลักษณะ Collaboration Application โดยนำ GDCC Space มาตอบสนองความต้องการใน 2 ส่วน คือ
1. ส่วนพื้นที่การจัดเก็บ และจัดการไฟล์ข้อมูล เรียกว่า Drive โดย รูป วิดีโอ ไฟล์เอกสาร ไม่มีวันหมดอายุ
2. ระบบห้องประชุมออนไลน์ และแชท เรียกว่า Conference โดยสามารถประชุมออนไลน์ทั้งภาพ เสียง และสามารถแชททั้งในและนอกห้องประชุม แชทส่วนตัว หรือแชทเป็นกลุ่มร่วมทำงานได้ โดยทางผู้ใช้บริการจะสามารถใช้งานทั้งส่วนจัดเก็บข้อมูล และ ส่วนประชุมออนไลน์

Training and Certification

พัฒนาบุคคลากรภาครัฐ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ตามหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ให้มีทักษะด้าน Cloud Computing

Training and Certification (บริการฝึกอบรม)

โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) เน้นให้ความสำคัญโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐจะเน้นให้ความสำคัญในเรื่องการฝึกอบรม ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สามารถเข้าใจถึงกระบวนการการทำงานในการใช้งานของระบบที่ให้บริการรวมถึงสามารถใช้งานระบบคลาวด์ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  โดยโครงการมีเป้าหมายที่จะพัฒนาบุคคลากรภาครัฐ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ตามหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ให้มีทักษะด้าน Cloud Computing โดยได้กำหนดหลักสูตร ไว้ในโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) มี 3 ระดับ คือ Essential, Advanced, Expert