GDCC Cloud Services

Government Data Center and Cloud service
ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ หรือ Government Data Center and Cloud service (GDCC)
นอกจากจะให้บริการ Virtual Machine สําหรับหน่วยงานภาครัฐ ทาง GDCC ยังมีบริการเสริมอีกมากมาย เช่น AI,
IoT
รวมถึง Open Data ให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปต่อยอด ประยุกต์ใช้งาน เพื่อพัฒนางานในการให้บริการกับประชาชนต่อไป

 

Cloud Policy
GDCC บริหารจัดการที่มุ่งไปที่ประสิทธิผล และประสิทธิภาพเป็นสำคัญ จึงต้องมีการคัดเลือกคำร้องขอใช้บริการ GDCC
การคัดเลือกจะเป็นการกำหนดลำดับการให้บริการ และใช้เกณฑ์การคัดเลือกที่เหมาะสม ตามประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยงานที่ขอใช้บริการ GDCC

หน่วยงานต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับการขอใช้บริการตามเกณฑ์การคัดเลือกคำร้อง ตามแบบประเมินเพื่อจัดสรรทรัพยากรในการขอใช้บริการคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) พร้อมกับคำขอใช้บริการเสมอ

explore our services

Virtual Machine (VM)

บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine หรือ VM) โดยระบบคลาวด์กลางภาครัฐมีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพสูง ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001, ISO 20000 และ Cloud STAR รองรับการเชื่อมต่อเครือข่าย Public, Private และ GIN โดยมีทีมงานให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

Load Balancer

บริการระบบกระจายโหลด (Load Balancer) ให้กับหน่วยงานที่ใช้งานอยู่บนระบบ GDCC

Firewall Protection

บริการระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Firewall) ให้กับหน่วยงานที่ใช้งานอยู่บนระบบ GDCC สามารถกำหนด customized rule Firewall ได้ทั้ง Deny/Accept และมี WAF (Web Application Firewall) เพื่อป้องกันการโจมตีหรือการ Hack เว็บไซต์ หรือ Web Application ของหน่วยงานได้ (ในบางระบบอาจพบคำว่า Security Group ในการใช้งาน Firewall)

Anti-Virus

บริการป้องกันไวรัสและมัลแวร์ (Anti-Virus) ให้กับหน่วยงาน ซึ่งมีการอัพเดตฐานข้อมูล Virus/Malware อย่างสม่ำเสมอ โดยติดตั้ง Agent บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (VM) และผู้ใช้บริการ สามารถเลือกเปิด/ปิดโหมดป้องกันไวรัสและมัลแวร์ (Anti-Virus) ได้ หากผู้ใช้งานมีการ download ไฟล์ที่มี Virus/Malware ระบบจะทำการบล็อกให้ทันที

DDoS Protection

บริการระบบป้องกันการโจมตีประเภท DDoS (DDoS Protection) ให้กับหน่วยงานที่ใช้งานบนระบบ GDCC เพื่อป้องกันจากการถูกโจมตีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น DNS Water Torture, Burst Attack, Zeros Day, Botnet หรือ Flood Attacks โดยเมื่อระบบตรวจพบว่ามีการโจมตีที่เครื่อง VM ใด จะทำการ terminated การโจมตีทิ้ง ทำให้เครื่อง VM ภายใต้ GDCC ปลอดภัย และสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง

Backup

บริการสำรองข้อมูลให้กับหน่วยงานที่ใช้งานอยู่บนระบบ GDCC โดยมีการสำรองข้อมูลอัตโนมัติเป็นรายวัน เก็บไว้ทั้งหมด 7 วันย้อนหลัง และข้อมูลถูกเก็บไว้ทั้ง 2 ศูนย์ข้อมูลของ GDCC ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่สำรองไว้จะพร้อมใช้เมื่อมีการขอใช้งาน

Logging

GDCC มีการเก็บ Log ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 90 วัน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย ประวัติข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่ผ่านเข้า-ออกจาก VM โดยมีบริการเรียกข้อมูล Log ให้หน่วยงานที่ใช้งานอยู่บน GDCC

Domain Name Server (DNS)

บริการ DNS สำหรับใช้เรียกใช้งานในการเชื่อมต่อทั้งภายในระบบคลาวด์ และเชื่อมต่อสู่ภายนอก ด้วย Domain Name โดยรองรับทั้ง IPv4 และ IPv6 มี Name Server ให้บริการทั้งหมด 8 Name Server

Database

บริการฐานข้อมูลเปิด RDBMS และ NoSQL ให้หน่วยงานบน GDCC และให้บริการ License ของ MSSQL Database โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

AI - Face Verification API

เป็น AI Model ต่อยอดมาจากการตรวจจับใบหน้า สามารถตรวจสอบภาพใบหน้าคน 2 ภาพ เป็นคนเดียวกันหรือไม่ นำไปใช้ในการจำแนกใบหน้าได้ เช่น ระบบเช็คชื่อเข้าอบรม, ระบบ e-KYCโดยให้บริการเป็น AI API เรียกใช้งานผ่าน API Endpoint หลังจากได้รับ API Key เมื่อสมัครใช้บริการเรียบร้อยแล้ว

AI - Optical Character Recognition (OCR)

Optical Character Recognition (OCR) ระบบสกัดข้อมูลจากรูปภาพ หรือ OCR คือบริการออนไลน์สำหรับใช้แปลงข้อมูลเอกสารที่อยู่ในลักษณะรูปภาพ เป็นตัวอักษร เช่น ภาพแสกน(JPG) ข้อมูลไฟล์เอกสาร(PDF) แล้วสกัดข้อมูลต่าง ๆ จากเอกสารรูปภาพได้ เช่น วันที่เอกสาร เรียน(ชื่อหน่วยงาน) เรื่องของเอกสาร จาก(ชื่อหน่วยงาน) ชั้นความลับ เป็นต้น สามารถนำไปใช้ในการแปลงเอกสารดิจิทัลของภาครัฐที่มีความถูกต้องแม่นยำ ลดขั้นตอนและกระบวนการทำงานด้านเอกสาร ลดต้นทุน และจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบและมีความปลอดภัย

Internet of Things (IoT)

บริการ IoT platform สำหรับจัดการ จัดเก็บ ประมวลผล และแสดงผลข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้พร้อมกันหลายอุปกรณ์ รวมถึงสามารถตรวจสอบ และติดตามสถานะของอุปกรณ์ของหน่วยงานได้ รองรับการเชื่อมต่อ และส่งข้อมูลของ อุปกรณ์ผ่าน MQTT CoAP และ HTTP อีกทั้งยังสามารถ integrate service ของ public cloud เช่น AWS IoT, Azure IoT และอื่นๆเข้ามาใช้งานร่วมกันได้

Opendata

ระบบข้อมูลเปิด (Open Data) เป็นข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ เพื่อเป็นศูนย์กลางแหล่งข้อมูลเปิดภาครัฐ เชื่อมโยงชุดข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ให้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีช่องทางมากขึ้นในการค้นหาและนำข้อมูลเปิดไปต่อยอด และสร้างเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อไปได้

Training and Certification

พัฒนาบุคคลากรภาครัฐ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ตามหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ให้มีทักษะด้าน Cloud Computing

Training and Certification (บริการฝึกอบรม)

โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) เน้นให้ความสำคัญโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐจะเน้นให้ความสำคัญในเรื่องการฝึกอบรม ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สามารถเข้าใจถึงกระบวนการการทำงานในการใช้งานของระบบที่ให้บริการรวมถึงสามารถใช้งานระบบคลาวด์ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  โดยโครงการมีเป้าหมายที่จะพัฒนาบุคคลากรภาครัฐ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ตามหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ให้มีทักษะด้าน Cloud Computing โดยได้กำหนดหลักสูตร ไว้ในโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) มี 3 ระดับ คือ Essential, Advanced, Expert