Artificial Intelligence (AI)

คลิปวิดีโอสื่อการสอนหลักสูตร AI: Facial Recognition จัดทำเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ Facial Recognition และเข้าใจว่าเทคโนโลยีนี้สามารถถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร