Government Data Center
and Cloud service

โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ

เกี่ยวกับ GDCC

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service : GDCC)  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการรวมศูนย์การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยสูง สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ขาดความพร้อมด้านการดูแลศูนย์ข้อมูลและขาดบุคลากร   โดยในโครงการดังกล่าวจะมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความสามารถด้าน Cloud computing เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการทำงานและวิธีการใช้งานของระบบ Cloud ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานที่มีความประสงค์จะใช้บริการคลาวด์กลางภาครัฐ สามารถส่งเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม  สามารถนำความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้งานต่อในหน่วยงานของตนเองและยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อให้กับบุคคลากรอื่น ๆ ในหน่วยงานของตนเองอีกด้วย

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
การดำเนินโครงการคลาวด์กลางภาครัฐ

 • เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 • เพื่อให้มีระบบกลางในการให้บริการ Cloud Service สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีมาตรฐานและปลอดภัย
 • เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเข้าถึงทรัพยากรคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ทันต่อความต้องการในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล (Government Transformation)
 • เพื่อรองรับการใช้งานการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลภาครัฐ (SDU) ของกระทรวง DE
 • เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความพร้อมด้าน Digital Skill ปริมาณที่มากพอต่อการ ทำ Government digital transformation
 • เพื่อประหยัดงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผล

บริการของเรา

คลาวด์กลางภาครัฐ

ออกแบบสร้างระบบ Cloud ระบบใหม่ที่เป็น Private Cloud สำหรับหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะ

บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine หรือ VM) (GDCC Cloud Service)

การให้บริการ GDCC จำเป็นต้องมีการออกแบบสร้างระบบ Cloud ระบบใหม่ที่เป็น Private Cloud สำหรับหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะ   และเป็นระบบที่ต้องมีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพสูงเพื่อรองรับการให้บริการ ดังนี้

 • Support VMware and Openstack
 • Multiple network access (GIN, Public, Private/VPN)
 • Self service portal for individual agency (Multi-tenancy)
 • Utilization report and Management Dashboard
 • 99.99 % SLA for cloud system uptime.
 • 24×7 service support

บริการฝึกอบรม (Training & Certification)

โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) จะเน้นให้ความสำคัญโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐจะเน้นให้ความสำคัญในเรื่องการฝึกอบรม ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สามารถเข้าใจถึงกระบวนการการทำงานในการใช้งานของระบบที่ให้บริการรวมถึงสามารถใช้งานระบบคลาวด์ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  โดยโครงการมีเป้าหมายที่จะพัฒนาบุคคลากรภาครัฐ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ตามหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ให้มีทักษะด้าน Cloud Computing โดยได้กำหนดหลักสูตร ไว้ในโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) มี 3 ระดับ คือ Essential, Advanced, Expert   

ฝึกอบรม

พัฒนาบุคคลากรภาครัฐ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ตามหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ให้มีทักษะด้าน Cloud Computing

ฝึกอบรม

พัฒนาบุคคลากรภาครัฐ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ตามหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ให้มีทักษะด้าน Cloud Computing

บริการฝึกอบรม (Training & Certification)

โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) จะเน้นให้ความสำคัญโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐจะเน้นให้ความสำคัญในเรื่องการฝึกอบรม ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สามารถเข้าใจถึงกระบวนการการทำงานในการใช้งานของระบบที่ให้บริการรวมถึงสามารถใช้งานระบบคลาวด์ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  โดยโครงการมีเป้าหมายที่จะพัฒนาบุคคลากรภาครัฐ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ตามหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ให้มีทักษะด้าน Cloud Computing โดยได้กำหนดหลักสูตร ไว้ในโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) มี 3 ระดับ คือ Essential, Advanced, Expert   

พื้นที่เก็บข้อมูล

กำหนดสิทธิ์และการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงเครื่องแม่ข่ายไว้อย่างชัดเจน โดยในโครงการจะใช้ศูนย์ข้อมูลที่มีความมั่นคงและปลอดภัย

พื้นที่เก็บข้อมูล (GDCC Drive)

บริการ Cloud Storage สำหรับเก็บข้อมูลซึ่งเป็น  Next Generation Open Source ในระดับ Enterprise ซึ่งเป็น Software File Sync และ Share รองรับทั้งMobile และ Desktop Client พร้อมทั้งมี Application Store ใช้งานด้วย โดยมีการทำงานคล้ายกับ Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, Boxใช้งานง่ายมีความปลอดภัย  และยังสามารถเชื่อมต่อกับ External Storage เช่น Google Drive, Dropbox ได้

 1. Store and synchronize files.
 2. Access files from smart phone, Tablet, Computer.
 3. The nextcloud web interface, Mobile Application.
 4. Connect to external storage e.g. google drive, dropbox
 5. Contacts & Calendar.
 6. Using two-facter authentication.
 7. Manage Connected browsers and devices.

News

ข่าวสาร

งานเปิดตัวโครงการ “GDCC Cloud DAY By MDES”

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ให้เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินงานในการจัดหาคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service : GDCC) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเข้าถึงทรัพยากรคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง  ทันต่อความต้องการในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล (Government Transformation) และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ได้ทราบถึง ความเป็นไป ประโยชน์ และผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ GDCC   จึงได้จัดงานเปิดตัวโครงการ GDCC Cloud Day By MDES ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 • ๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
 • ณ ห้อง CAT Auditorium ชั้น ๒ อาคารสโมสร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หลักสี่

สถาปัตยกรรมโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อการประมวลผลของหน่วยงานภาครัฐ

 • คลาวด์ระดับกระทรวง (Ministry Cloud) ให้บริการกรมและหน่วยงานภายใต้กระทรวง
 • คลาวด์ระดับกรม (Agency Cloud) มีเฉพาะกรมที่มีศักยภาพดูแล คลาวด์ของหน่วยงานเอง
 • คลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service หรือ GDCC)

News & Events

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ​

 • มีระบบคลาวด์กลางภาครัฐให้บริการที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย
 • ภาครัฐเข้าถึงทรัพยากรคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว
 • ให้บริการประชาชนและภาคเอกชนได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ
 • เร่งการเปลี่ยนเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัลและส่งเสริม Big data ของภาครัฐ
 • ประหยัดงบประมาณการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

ผู้สนับสนุนโครงการ

ติดต่อเรา

 • สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • 120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
 • GDCC Contact : 02-024-1999 กด 0 หรือ helpdesk@gdcc.onde.go.th
 • Technical Support : 02-024-1999 กด 1 หรือ support@gdcc.onde.go.th
 • Migration Support : 02-024-1999 กด 2 หรือ Migration@gdcc.onde.go.th