Government Data Center
and Cloud service

โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ

เกี่ยวกับ GDCC

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service : GDCC)  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการรวมศูนย์การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยสูง สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ขาดความพร้อมด้านการดูแลศูนย์ข้อมูลและขาดบุคลากร   โดยในโครงการดังกล่าวจะมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความสามารถด้าน Cloud computing เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการทำงานและวิธีการใช้งานของระบบ Cloud ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานที่มีความประสงค์จะใช้บริการคลาวด์กลางภาครัฐ สามารถส่งเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม  สามารถนำความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้งานต่อในหน่วยงานของตนเองและยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อให้กับบุคคลากรอื่น ๆ ในหน่วยงานของตนเองอีกด้วย

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
การดำเนินโครงการคลาวด์กลางภาครัฐ

บริการของเรา

คลาวด์กลางภาครัฐ

ออกแบบสร้างระบบ Cloud ระบบใหม่ที่เป็น Private Cloud สำหรับหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะ

บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine หรือ VM) (GDCC Cloud Service)

การให้บริการ GDCC จำเป็นต้องมีการออกแบบสร้างระบบ Cloud ระบบใหม่ที่เป็น Private Cloud สำหรับหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะ   และเป็นระบบที่ต้องมีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพสูงเพื่อรองรับการให้บริการ ดังนี้

 • Support VMware and Openstack
 • Multiple network access (GIN, Public, Private/VPN)
 • Self service portal for individual agency (Multi-tenancy)
 • Utilization report and Management Dashboard
 • 99.99 % SLA for cloud system uptime.
 • 24×7 service support

บริการฝึกอบรม (Training & Certification)

โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) จะเน้นให้ความสำคัญโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐจะเน้นให้ความสำคัญในเรื่องการฝึกอบรม ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สามารถเข้าใจถึงกระบวนการการทำงานในการใช้งานของระบบที่ให้บริการรวมถึงสามารถใช้งานระบบคลาวด์ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  โดยโครงการมีเป้าหมายที่จะพัฒนาบุคคลากรภาครัฐ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ตามหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ให้มีทักษะด้าน Cloud Computing โดยได้กำหนดหลักสูตร ไว้ในโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) มี 3 ระดับ คือ Essential, Advanced, Expert   

ฝึกอบรม

พัฒนาบุคคลากรภาครัฐ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ตามหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ให้มีทักษะด้าน Cloud Computing

ฝึกอบรม

พัฒนาบุคคลากรภาครัฐ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ตามหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ให้มีทักษะด้าน Cloud Computing

บริการฝึกอบรม (Training & Certification)

โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) จะเน้นให้ความสำคัญโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐจะเน้นให้ความสำคัญในเรื่องการฝึกอบรม ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สามารถเข้าใจถึงกระบวนการการทำงานในการใช้งานของระบบที่ให้บริการรวมถึงสามารถใช้งานระบบคลาวด์ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  โดยโครงการมีเป้าหมายที่จะพัฒนาบุคคลากรภาครัฐ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ตามหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ให้มีทักษะด้าน Cloud Computing โดยได้กำหนดหลักสูตร ไว้ในโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) มี 3 ระดับ คือ Essential, Advanced, Expert   

พื้นที่เก็บข้อมูล

กำหนดสิทธิ์และการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงเครื่องแม่ข่ายไว้อย่างชัดเจน โดยในโครงการจะใช้ศูนย์ข้อมูลที่มีความมั่นคงและปลอดภัย

พื้นที่เก็บข้อมูล (GDCC Drive)

บริการ Cloud Storage สำหรับเก็บข้อมูลซึ่งเป็น  Next Generation Open Source ในระดับ Enterprise ซึ่งเป็น Software File Sync และ Share รองรับทั้งMobile และ Desktop Client พร้อมทั้งมี Application Store ใช้งานด้วย โดยมีการทำงานคล้ายกับ Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, Boxใช้งานง่ายมีความปลอดภัย  และยังสามารถเชื่อมต่อกับ External Storage เช่น Google Drive, Dropbox ได้

 1. Store and synchronize files.
 2. Access files from smart phone, Tablet, Computer.
 3. The nextcloud web interface, Mobile Application.
 4. Connect to external storage e.g. google drive, dropbox
 5. Contacts & Calendar.
 6. Using two-facter authentication.
 7. Manage Connected browsers and devices.

News

ข่าวสาร

News

เปิดตัวแอปฯ “Health Book” สมุดสุขภาพ ของกรมอนามัย ที่ใช้คลาวด์ GDCC ในการรันแอปฯ

  วันที่ 28 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดงานเปิดตัวแอปพลิเคชันสมุดสุขภาพ (Health Book) เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและระบบบริการสุขภาพของทางราชการ ช่วยตอบโจทย์โลกยุคดิจิทัล โดยมีฟังก์ชั่นต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น แบบประเมินสุขภาพที่ช่วยประเมินทั้งทางร่างกายและจิตใจ คลังความรู้สุขภาพ  ทั้ง 4 กลุ่มวัย 1) สมุดสีชมพู (Pink

อ่านต่อ
News

สัมมนา GDCC ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม MDES ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จัดการสัมนาเชิงปฎิบัติการการใช้คลาวด์ภาครัฐสำหรับการบริหารทรัพยากรองค์กรการศึกษา สำหรับโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service: GDCC) ให้กับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ และบุคลากรของหน่วยงานระดับท้องถิ่น ณ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 13

อ่านต่อ
News

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้คลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) สำหรับท่านที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้คลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) วันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์ -เพื่อทราบโครงสร้างการทำงานของระบบ Cloud -เพื่อเรียนรู้องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องของระบบ Cloud -เพื่อเรียนรู้การบริหารจัดการ Virtual Machine ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   เป็นโอกาสสำหรับบุคลากรราชการที่อาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ หรือในจังหวัดใกล้เคียง ลงทะเบียน

อ่านต่อ

สถาปัตยกรรมโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อการประมวลผลของหน่วยงานภาครัฐ

News & Events

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

ผู้สนับสนุนโครงการ

ติดต่อเรา