สัมมนา GDCC ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สัมมนา GDCC ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม MDES ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จัดการสัมนาเชิงปฎิบัติการการใช้คลาวด์ภาครัฐสำหรับการบริหารทรัพยากรองค์กรการศึกษา สำหรับโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service: GDCC) ให้กับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ และบุคลากรของหน่วยงานระดับท้องถิ่น ณ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

จุดประสงค์ของงานนี้เพื่อให้ทราบถึงโครงสร้างการทำงานของเทคโนโลยี Cloud บนระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง สามารถบริหารจัดการ Virtual Machine ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมถึงเพื่อให้ทราบถึงบริการ/รายละเอียดบริการใน GDCC Marketplace ที่อยู่ภายใต้โครงการ GDCC และเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างและใช้งาน Virtual Machine ที่สามารถเรียกใช้งานหน่วยประมวลผลภาพกราฟิก หรือ GPU สำหรับใช้งานในการเพิ่มประสิทธิภาพของการประมวลผลขั้นสูง