G-Cloud MIGRATION

G-Cloud Migration

   ในการดำเนินงานโครงการ จะต้องมีการโอนย้าย (Migration) ลูกค้าที่ใช้งานปัจจุบันจากระบบ G-Cloud ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ไปยัง GDCC ให้เรียบร้อย โดยจะแบ่งการโอนย้ายระบบ เป็น 3 รอบ ดังนี้

   รอบที่ 1 ตั้งแต่ 7 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 ประกอบด้วยชุด IP ต่อไปนี้       164.115.20.XXX  164.115.40.XXX  164.115.44.XXX
      164.115.22.XXX  164.115.41.XXX   164.115.45.XXX
      164.115.23.XXX  164.115.42.XXX  164.115.46.XXX
      164.115.28.XXX  164.115.43.XXX

   รอบที่ 2 ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน 2563 ถึง 25 พฤศจิกายน 2563 ประกอบด้วยชุด IP ต่อไปนี้
      164.115.32.XXX  164.115.33.XXX  164.115.34.XXX       

   รอบที่ 3 ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 18 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยชุด IP ต่อไปนี้
      164.115.24.XXX  164.115.27.XXX  164.115.61.XXX
      164.115.25.XXX  164.115.29.XXX  164.115.62.XXX
      164.115.26.XXX  164.115.60.XXX  164.115.65.XXX

   เพื่อให้การดำเนินการโอนย้ายระบบเป็นไปตามกำหนด จึงขอส่งช่วงเวลาในการโอนย้ายระบบ ทั้ง 3 รอบ มาตามเอกสารแนบเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบและยืนยันช่วงเวลาตามที่กำหนดไว้ โดยให้ตอบกลับมา ดังนี้

   รอบที่ 1 ตอบกลับภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2563
   รอบที่ 2 ตอบกลับภายในวันที่ 15 กันยายน 2563
   รอบที่ 3 ตอบกลับภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563

   ในช่วงการโอนย้ายระบบดังกล่าว ระบบยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ และยังไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลง IP Address ซึ่งหากจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง IP Address (สำหรับระบบบางส่วน) จะมีการแจ้งกำหนดการให้ทราบต่อไปเมื่อได้โดนย้าย ระบบ G-Cloud มายัง GDCC เรียบร้อยแล้ว

   ** สำหรับหน่วยงานที่ใช้งานอยู่บน G-Cloud เดิมของ สพร. และมีการใช้ MS-SQL License อยู่แล้ว เมื่อ Migrate มาอยู่บนระบบ GDCC จะสามารถใช้งาน MS-SQL License เดิมต่อเนื่องได้จนสิ้นสุดโครงการ แต่ถ้าเป็นการขอใช้งานใหม่และหน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้ MS-SQL License หน่วยงานจะต้องตั้งงบประมาณในการจัดหา MS-SQL License รองรับไว้เองด้วย หรือพิจารณาเลือกใช้ free database license ที่รองรับใน GDCC อาทิ เช่น MySQL, PostgreSQL, MongoDB เป็นต้น **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 02-0241999, 088-2709999, 088-2719999 E-mail : support@gdcc.onde.go.th, helpdesk@gdcc.onde.go.th, migration@gdcc.onde.go.th