อบรมหลักสูตร Visual Analytics by Power BI Desktop

  

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) และ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT จัดอบรมหลักสูตร Visual Analytics by Power BI Desktopในวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 111 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


งานนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างการเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือ Power BI Desktop ตั้งแต่การนำเข้าข้อมูล, การจัดการกับข้อมูล, กำรสร้าง Data Model รวมถึงการสร้างรายงานในรูปแบบ Business Intelligence Report เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการจัดทำรายงาน เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ